Stanovy Medicina Alternativa Czech z.s.

Medicina Alternativa Czech z.s.

Stanovy zapsaného spolku

čl. I

Název a sídlo, působnost

 1. Medicina Alternativa Czech z.s. (dále jen “spolek“) má své sídlo v Praze.
 2. Spolek působí na celém území České republiky.

čl. II

Cíle činnosti

Pro naplnění svého poslání bude trvale rozvíjet a podporovat prevenci a péči o zdraví, podporovat vědu a výzkum v oblasti nejnovějších metod, sloužících k ochraně a péči o trvale udržitelné zdraví lidské populace a informovat své členy.

                                                              

čl. III

Hlavní činnost

Spolek k naplnění své činnosti sdružuje členy z různých oborů, jejíchž cílem je informovat, udržovat, vytvářet a trvale rozvíjet nové efektivní metody v péči o zdraví lidí díky nejnovějším vědeckým výsledkům, poznatkům a zkušenostem klasické i tradiční medicíny.

 1. Spolek si dal za cíl podporovat moderní, efektivní a ověřené systémy péče o trvalé zdraví lidské populace jako základního předpokladu existence zdravé lidské společnosti.
 2. Spolek vytváří podmínky pro naplnění svého poslání v rámci rozsahu působnosti. Při své činnosti je vázáno dodržováním platného „Kodexu činnosti světové organizace Medicina Alternativa a organizace Medicina Alternativa Europe z.s.“ (dále jen Kodex) a partnerskou spolupráci s uvedenými organizacemi.
 3. Spolek podle podmínek těchto Stanov plní zejména tyto hlavní úkoly:
  1. zřizuje národní informační portál,
  2. vytváří a rozvíjí vztahy se všemi institucemi, které pro naplnění poslání budou nezbytné a prospěšné,
  3. vede aktivní komunikaci zejména s příslušnými odbornými institucemi a s organizací Medicina Alternativa Europe z.s.,
  4. podílí se na propagaci aktivit spolku a osvěty.
 4. Spolek je neziskovou institucí, která veškeré prostředky získané z darů, dotací, grantů a členských příspěvků investuje do dalšího rozvoje a naplnění svého poslání.

čl. IV

Vedlejší činnost

Spolek může vykonávat vedlejší činnost. Zisk z této činnosti spolek použije hlavně k podpoře hlavní činnosti a k úhradě nákladů na vlastní správu.

čl. V

Členství

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let.
 2. Členem spolku může být i právnická osoba. Za právnickou osobu jedná zástupce určený právnickou osobou.
 3. Přihlášku za člena přijímá a schvaluje výbor spolku.
 4. Člen má právo :
 5. účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen,
 6. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
 7. podílet se na praktické činnosti spolku, na stanovování cílů a forem činnosti.
 8. Člen má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku a jednat v souladu s cíli spolku,
  2. aktivně se účastnit a podílet na činnosti spolku,
  3. platit zápisné,
  4. platit každoroční členské poplatky.
 9. Členství zaniká:
 10. doručením písemného oznámení o vystoupení výboru spolku,
 11. úmrtím člena, zánikem právnické osoby,
 12. zánikem spolku,
 13. rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
 14. nezaplacením členských poplatků.

7)    Seznam členů je neveřejný. Člen může vyjádřit souhlas se zveřejněním svých údajů. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí výbor.

VI.

Členský poplatek a zápisné

 1. Výši a splatnost zápisného a ročního členského poplatku určuje výbor.
 2. Výbor má právo navrhnout fyzické osobě čestné členství, které podléhá schválení členské schůze.
 3. Zápisné a členský poplatek čestný člen nehradí.

čl. VII

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. členská schůze,
  2. výbor spolku,
  3. Voleným orgánům i členům spolku může být vyplacena odměna za práce spojené s činností pro spolek, a to na základě návrhu výboru schváleného členskou schůzí.

čl. VIII

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina členů; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi; tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny.
 3. Členskou schůzi svolává výbor. Tento je povinen svolat členskou schůzi i v případě, požádá-li o to písemně 1/3 členů, a to ve lhůtě do jednoho měsíce. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 30 dní před konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena do návrhu programu při ohlášení členské schůze výborem, lze rozhodnout na členské schůzi jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 4. Rozhodování členské schůze per rollam:

        výbor má právo svolat hlasování členské schůze způsobem per rollam. Výbor předloží všem členům písemně nebo elektronicky návrh usnesení, které má být schváleno. Hlasování per rollam je platné, účastní-li se ho alespoň třetina členů, k přijetí rozhodnutí musí souhlasit nadpoloviční většina zúčastněných.

 1. Členská schůze:
  1. schvaluje stanovy a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku,
  2. volí výbor spolku a revizora,
  3. schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období,
   1. určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

čl. IX

                                           Výbor spolku, jednání jménem spolku

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku.
 2. Výbor je tříčlenný. Funkční období je stanoveno na 5 let. Výbor ze svého středu volí předsedu. Činnost výboru spolku řídí předseda.
 3. Členové výboru mohou kooptovat náhradní členy výboru do nejbližšího konání členské schůze, pokud jejich počet neklesl pod jednu polovinu.
 4. Výbor:
  1. řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Zasedání výboru jsou volně přístupná členům spolku,
  2. projednává písemné žádosti členů, pokud možno na nejbližším zasedání,
  3. připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny Stanov, návrhy cílů další činnosti apod.,
  4. navenek za spolek jedná předseda.

čl. X

Revizor

 1. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkční období je 5 let.
 2. Připravuje revizní zprávy; tyto materiály předkládá členské schůzi.
 3. V případě odstoupení revizora členové výboru pověří výkonem funkce jinou osobu do nejbližšího konání členské schůze.

čl. XI

Majetek a hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy mohou tvořit dary, dotace a granty, které jsou v souladu s cíli spolku (dále jen příjmy spolku). Veškeré příjmy, tj. příjmy spolku a příjmy ze zápisného a členských příspěvků, budou použity pouze na činnost a provoz spolku. Spolek může dále získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší činností.
 2. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou i fyzickou osobou pro ekonomické zajištění svých aktivit.
 3. Spolek má založen bankovní účet.
 4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů v souladu s formami činností podle těchto stanov.

čl. XII

Zánik sdružení

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.                                                                                         

čl. XI

Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí dne 5. listopadu 2016.
 2. Znění těchto stanov je účinné dnem schválení.

výbor spolku

Medicina Alternativa Czech z.s.

……………………………………………              ……………………………………………….                 …………………………………………..      

           MUDr. Jan Macko                                       Jiří Ligotzký, Ph.D.                                              Jan Klíma

            předseda výboru                                 místopředseda výboru                                         člen výboru

Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti